Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động nhân kỷ niệm 70 CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, và có những lời huấn thị, lời dạy bảo ân cần đến việc động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ (CBCS). 

          Ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Giám đốc Sở Công an Khu XII, trong thư Bác có 6 điều dạy CAND về tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

          Nhận thức rõ ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy, ngay từ năm 1948, tuy còn rất khó khăn, lực lượng CAND đã phát động phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt từng lời dạy của Người.

          Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước gian khổ, anh dũng của dân tộc, lực lượng CAND đã thường xuyên duy trì việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng CAND gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và các tầng lớp nhân dân tạo thành sức mạnh to lớn giữ vững ANQG và TTATXH, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

          Đến nay, khi nước ta chuyển sang thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, có sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

          Các đơn vị CAND trong cả nước đã có nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, sinh động, dấy lên phong trào thi đua học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác dạy, xây dựng lực lượng CAND với các cấp, các ngành, nhất là đối với lực lượng Quân đội nhân dân tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế lực an ninh nhân dân rộng khắp, đập tan âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng  ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

          Trong thời kỳ đổi mới, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong điều kiện đổi mới, hội nhập. 

          Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, đề ra các chủ trương lớn và những hình thức, biện pháp cụ thể nhằm đưa phong trào đi vào nền nếp, có chiều sâu, đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với nhiệm vụ chiến đấu, công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi CBCS Công an. 

          70 năm qua, Lực lượng CAND luôn nhận thức sâu sắc và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân thực hiện đúng như lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công, cống hiến cho Tổ quốc biết bao nhiêu người con ưu thú, xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho mỗi khu phố, bản làng. Không những thế, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong lực lượng CAND đã được cổ vũ, động viên, giám sát, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân. Từ đó nhân dân càng hiểu hơn và tin yêu lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

            Nhằm giúp cho CBCS nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần khơi dậy niềm vinh dự, tự hào với sự quan tâm của Bác; quyết tâm phấn đấu thực hiện nghiêm túc những lời Bác dạy CAND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn Thủ đô và xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô nói riêng trong sạch, vững mạnh, chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại. Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 136 ngày 25/7/2017 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động nhân 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động nhân 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

         Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”. Qua đó, nhằm khích lệ, động viên CBCS nên cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác đảm bảo TTATXH, đảm bảo an toàn PCCC. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động, như:

         Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội.

        Thành lập đội tuyển và tổ chức Hội thi "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tuổi trẻ Cụm thi đua số 11; cuộc thi tìm hiểu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng CAND, Liên hoan thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác; tổng kết 10 năm (2008 - 2018) phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", Hội trại "Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" tại Bắc Giang.

         Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" và tổ chức các hoạt động tri ân, tình nghĩa, xã hội từ thiện; Tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND.

        Tổ chức các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", xã hội từ thiện...như tặng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, CBCS có hoàn cảnh khó khăn...

        Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm Ngày Chỉ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

        Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến xuất sắc nhất trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018; 02 năm (2016 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội.

 Đ/c Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích qua sơ kết 01 năm ký giao ước thi đua  thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

         Có thể khẳng định, việc tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy thể hiện tình cảm sâu sắc của lực lượng CAND đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, là hành động thiết thực của CBCS Công an thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 70 năm qua và những năm tiếp theo, CBCS Công an nói chung và CBCS Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội nói riêng nguyện ra sức học tập, rèn luyện, thấm nhuần những quan điểm, tư tưởng của Người về thi đua ái quốc, nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, công tác và chiến đấu hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn PCCC vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

Phạm Hạnh


Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này